PRINCIPAL
Shri. M. G. Arvindakshan
Date of Birth: -
Date of Joining NVS: 23-01-1993
Joining Post: TGT Maths
Date of Joining Present Post: 26-11-2012
Date of Joining Vidyalaya: 26-11-2012
Native District & State: Thiruvananthapuram & Kerala
Sl. No. Principal From To
1 Sri R K Deb 22/12/1986 21/04/1987
2 Sri R K Tyagi 21/04/1987 15/06/1989
3 Sri U N Jha 15/06/1989 10/08/1989
4 Sri K N Singh 10/08/1989 23/09/1994
5 Sri S K Dubey 23/09/1994 17/06/1995
6 Sri D S Khati 17/06/1995 27/06/1997
7 Dr. S N Tiwari 27/06/1997 23/12/2000
8 Sri L B Mishra 23/12/2000 02/07/2001
9 Sri N D Singh 02/07/2001 26/08/2001
10 Sri B Prabhakar 26/08/2001 31/05/2004
11 Sri G K Patel 31/05/2004 31/05/2005
12 Sri S. S. Yadav Principal 31/05/2005 17/05/2006
13 Sri V Ramanathan 17/05/2006 18/10/2009
14 Sri Nityanandesh N Tripathi 18/10/2009 16/11/2010
15 Sri R.B. Singh 16/11/2010 10/05/2012
16 Sri. N.N. Tripathi 10/05/2012 04/07/2012
17 Sri. Rakesh Baboo 04/07/2012 26/11/201
18 Sri. M.G. Aravindakshan 26/11/2012 Till date